× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Từ điển - Thanh Huyền Từ điển - Thanh Huyền

Từ điển tổng hợp tất cả từ thuộc thanh Huyền

ào ào
bài làm
bàn cờ
bàn hoàn
bàn thờ
bàng hoàng
bằng lòng
bần cùng
bần thần
bầu trời
bầy hầy
bầy nhầy
bề dài
bề ngoài
bềnh bồng
bìm bìm
bình bồng
bình thành
bình thường
bồ hòn
bồ nhìn
bồi hồi
bồi thường
bồn chồn
bồng bềnh
bờm xờm
bù nhìn
bùi ngùi
bùi nhùi
buồn cười
buồn phiền
buồn rầu
cào cào
càu nhàu
cày bừa
cằn nhằn
cầm bằng
cầm chừng
cầm cờ
cầm đầu
cầm đường
cầm kỳ
cầm lòng
cầm quyền
cầm tù
cần cù
cầu chì
cầu kỳ
cầu vồng
chà là
chào mời
chào mừng
chằm chằm
chần chừ
chầu trời
chiền chiền
chiều dài
chòng chành
chồng ngồng
chờn vờn
chùa chiền
chuồn chuồn
cò mồi
cồng kềnh
cười tình
dài dòng
dàn hòa
dành dành
dằn lòng
dầm dề
dần dần
dè chừng
dồi dào
dùng dằng
dường nào
đàn bà
đàn bầu
đàn hồi
đàn Kìm
đàn tràng
đàng hoàng
đành lòng
đầm lầy
đầu đề
đầu hà
đầu hàng
đầu hồ
đèn lồng
đèn xì
đèo bòng
đèo bồng
đề huề
đề phòng
điềm hùng
điều hòa
đình thần
đồ dùng
đồ hèn
đồ nghề
đồn điền
đồng bào
đồng đều
đồng hình
đồng hồ
đồng thời
đồng tiền
đồng tình
đồng từ
đời đời
đời nào
đường đời
đường rầy
đường tròn
đường trường
èo èo
ề à
ềnh ềnh
gà cồ
gà đồng
gà giò
gà mờ
gà nòi
gà rừng
gà tồ
gàn gàn
gàu sòng
gằm gằm
gầm ghè
gầm ghì
gầm gừ
gầm trời
gầy còm
gầy gò
gầy mòn
gì gì
già đòn
già đời
già mồm
giày cườm
giày vò
giần sàng
giò bì
giò xào
giờ hồn
giùi mài
giường thờ
gồ ghề
gờm gờm
gùn ghè
gừ gừ
gườm gườm
hài hòa
hài lòng
hàm hồ
hàng đầu
hàng ngày
hàng rào
hành hình
hành trình
hào hùng
hằm hằm
hằng ngày
hầm bà lằng
hiền hòa
hiền lành
hiền từ
hình cầu
hình thành
hình tròn
hoà bình
hoàn cầu
hoàn thành
hoàn tình
hoàn toàn
hoàng bào
hoàng cầm
hoàng kỳ
hoàng thành
hoàng triều
hoàng trùng
hoàng tuyền
hoành hành
hòm hòm
hồ cầm
hồ đồ
hồ lì
hồi hồi
hồng bì
hồng cầu
hồng hào
hồng hoàng
hồng hồng
hồng quần
hồng trần
hùng cường
hùng hoàng
hùng hồn
hùng tài
huyền đề
huyền hồ
huyền phù
huỳnh tuyền
kè kè
kè nhè
kèm nhèm
kèn bầu
kèo cò
kèo nèo
kề cà
kền kền
kềnh càng
khàn khàn
khè khè
khề khà
khì khì
khò khè
khò khò
khòm khòm
khù khờ
khừ khừ
kì kèo
kiền kiền
kiều bào
kìn kìn
kỳ cùng
kỳ đà
kỳ đài
kỳ hào
kỳ hình
kỳ kèo
kỳ phùng
kỳ tài
là đà
là là
lài nhài
làm bàn
làm bằng
làm gì
làm già
làm giàu
làm hàng
làm lành
làm màu
làm mồi
làm mùa
làm người
làm nhàm
làm phiền
làm quà
làm rầy
làm thầy
làm tiền
làm trò
làm tròn
làm vầy
làm vì
làm xằng
làn làn
làng nhàng
lành nghề
lào quào
lào xào
làu bàu
làu làu
làu nhàu
lằng nhằng
lầm bầm
lầm dầm
lầm lầm
lầm lì
lần chần
lần hồi
lần lần
lần mò
lần thần
lầu hồng
lầu lầu
lầu nhầu
lầy nhầy
lè nhè
lè tè
lè xè
lèm bèm
lèm nhèm
lèo khèo
lèo nhèo
lèo tèo
lèo xèo
lề đường
lề mề
lềnh bềnh
lềnh kềnh
lều bều
lều nghều
lì lì
lì xì
lìa đời
liền liền
liều mình
lò cò
lò cừ
lò dò
lò mò
lò rào
lò rèn
lòa xòa
loài người
loàng xoàng
loằng ngoằng
lòe đời
lòng đào
lòng đường
lòng thành
lòng thòng
lòng vàng
lòng vòng
lồm cồm
lồng bàn
lồng bồng
lồng cồng
lồng đèn
lờ đờ
lờ khờ
lờ lờ
lờ mờ
lờ ngờ
lờ phờ
lờ vờ
lờm xờm
lù đù
lù khù
lù lù
lù mù
lù rù
lù xù
lùi xùi
lùm lùm
lùn cùn
lùn lùn
lùng bùng
lùng nhùng
lùng thùng
lùng tùng
lừ đừ
lừ khừ
lừ lừ
lừ thừ
lừng chừng
lừng khừng
lườm lườm
màn hình
màn màn
màn quần
mành mành
mào đầu
mào gà
màu cờ
màu dầu
màu mè
mày mò
mần tuồng
mề gà
mình trần
mờ mờ
mù lòa
mù màu
mùa hè
mùa màng
nàng hầu
nào là
nằm dài
nằm ì
nằm khàn
nằm khoèo
nằm mèo
nằm quèo
nằn nì
nằng nằng
nề hà
ngà ngà
ngành nghề
ngày càng
ngày giờ
ngày kìa
ngày mùa
ngày ngày
ngày rày
ngày rằm
ngày thường
ngần nào
ngần ngừ
ngầu ngầu
ngầy ngà
nghèo hèn
nghèo nàn
nghìn vàng
ngoài trời
ngoằn ngà ngoằn ngoèo
ngoằn ngoèo
ngòng ngoèo
ngồi đồng
ngồi lì
ngồi rồi
ngồi thừ
ngồi tù
ngồm ngoàm
ngồng ngồng
ngù ngờ
ngùi ngùi
người dùng
người đời
người giàu
người làm
người mình
người ngoài
người người
người nhà
người rừng
nhà bè
nhà cầu
nhà chồng
nhà chùa
nhà đèn
nhà giàu
nhà hàng
nhà huỳnh
nhà lầu
nhà mồ
nhà nghề
nhà ngoài
nhà nòi
nhà rường
nhà sàn
nhà thờ
nhà trò
nhà trường
nhà tù
nhàn đàm
nhàng nhàng
nhàu nhàu
nhằng nhằng
nhầy nhầy
nhè mồm
nhè nhè
nhèo nhèo
nhì nhằng
nhì nhèo
nhiều nhiều
nhồm nhàm
nhồm nhoàm
nhờ nhờ
nhùng nhằng
nhừ đòn
nhường lời
nhường nào
nồi đình
nồi mười
nồng nàn
ồ ề
ồ ồ
ồn ào
ồn ồn
ờ ờ
ời ời
phàn nàn
phần hồn
phần mềm
phần nào
phần nhiều
phần phò
phè phè
phèng phèng
phềnh phềnh
phều phào
phì cười
phì phà
phì phèo
phì phì
phiền hà
phiền lòng
phình phình
phòng ngừa
phòng nhì
phồm phàm
phù hồng
phù phù
phù thần
phù trầm
phù trì
phường chèo
phường tuồng
quần đùi
quần hồng
quần thần
quèn quèn
quềnh quàng
quều quào
quyền hành
quyền thần
ràng ràng
rành rành
rào rào
rầm rầm
rầm rì
rần rần
rầy rà
rè rè
rề rà
rề rề
rì rào
rì rầm
rì rì
rình mò
ròng ròng
rồng rồng
rù rì
rù rờ
rù rù
rùng mình
rùng rùng
rừng chồi
rừng già
rườm rà
sài hồ
sàn nhà
sàn sàn
sành nghề
sầm sầm
sần sùi
sầu thành
sè sè
sình lầy
sòn sòn
sồ sề
sồn sồn
sờ sờ
sờn lòng
sùi sùi
sùm sòa
tà tà
tài bàn
tài bồi
tài tình
tàn tàn
tàng hình
tàng tàng
tàu bè
tàu bò
tàu ngầm
tàu tàu
tàu thuyền
tày đình
tày trời
tầm hồn
tầm nhìn
tầm phào
tầm phèo
tầm tầm
tầm thường
tần ngần
tần phiền
tầy trừ
tèm nhèm
thà rằng
thài lài
thàm làm
thành đồng
thành hình
thành hoàng
thành phần
thành sầu
thành trì
thằn lằn
thằng bờm
thầm thì
thần đồng
thần hồn
thần kỳ
thần quyền
thần tình
thầu dầu
thầy bà
thầy chùa
thầy cò
thầy dòng
thầy đồ
thầy giùi
thầy thừa
thè lè
thèm thèm
thèm thuồng
thèm vào
thề bồi
thề nguyền
thều thào
thì giờ
thì thào
thì thầm
thì thùng
thìa là
thiềm thừ
thình lình
thình thình
thò lò
thòi lòi
thòm thèm
thòm thòm
thồm lồm
thời bình
thời đàm
thời giờ
thời kỳ
thù hằn
thù hình
thù lù
thùi lùi
thùng thùng
thuồng luồng
thuyền bè
thuyền chài
thuyền mành
thuyền rồng
thừa hành
thừa trừ
thường dùng
thường ngày
thường thường
thường tình
tì tì
tiềm tàng
tiền cò
tiền đề
tiền đồ
tiền đồn
tiền đường
tiền quà
tiền tài
tiền trình
tìm tòi
tình cờ
tình hình
tình hoài
tình trường
tò mò
tò tò
tò vò
toà nhà
toàn cầu
toàn phần
toàn quyền
toàn tài
tòng quyền
tồ tồ
tồi tàn
tồng ngồng
tờ bồi
tờ mờ
tờ trình
tràn trề
tràng đình
trầm hà
trầm mình
trầm trồ
trần bì
trần hoàn
trần phàm
trần tình
trần trần
trần truồng
trì hồ
triều cường
triều đình
triều đường
triều thần
trình bày
trình làng
trò cười
trò đời
trò đùa
trò hề
trò vè
tròm trèm
tròng trành
trờ trờ
trời già
trù trừ
trùng đài
trùng phùng
trùng trình
truyền hình
truyền thần
trừ bì
trừ tà
trừng trừng
trường kỳ
trường thành
trường tồn
tù đồ
tù ngồi
tù và
tuần giờ
tuần hành
tuần hoàn
tuần phòng
tùng đàm
tùng tùng
tùy hành
tùy thời
tùy tòng
tùy tùng
tuyền bồng
tuyền đài
từ đường
từ hàn
từ trần
từ trường
từ từ
tường trình
tỳ bà
vàng khè
vàng mười
vào hùa
vầy đoàn
về chầu trời
vòng kiềng
vòng tròn
vòng vèo
vù vù
vùng vằng
vừa lòng
vừa rồi
vừa tầm
vừa vừa
xà cừ
xà phòng
xì dầu
xì gà
xì xào
xì xầm
xuề xòa