× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Danh ngôn song ngữ Việt - AnhDanh ngôn song ngữ Việt - Anh

Những câu nói, danh ngôn song ngữ hay nhức nhối, bất hủ, ý nghĩa, hài hước, vui vẻ.

I find television very educating. Every time somebody turns on the set, I go into the other room and read a book.

Tôi thấy truyền hình rất có tính giáo dục. Mỗi khi ai đó bật ti vi lên, tôi lại sang phòng khác và đọc sách.

Groucho Marx

Secrets are things we give to others to keep for us.

Bí mật là những gì chúng ta trao cho người khác nhờ giữ hộ.

Elbert Hubbard

Three can keep a secret, if two of them are dead.

Ba người có thể giữ được bí mật, nếu hai người đã chết.

Benjamin Franklin

Guests, like fish, begin to smell after three days.

Khách, cũng như cá, bắt đầu bốc mùi sau ba ngày.

Benjamin Franklin

He that displays too often his wife and his wallet is in danger of having both of them borrowed.

Người khoe khoang vợ và ví tiền quá thường xuyên có nguy cơ phải đem cho mượn cả hai.

Benjamin Franklin

Never lend books - nobody ever returns them; the only books I have in my library are those which people have lent me.

Đừng bao giờ cho mượn sách - chưa ai từng trả lại chúng; những cuốn sách duy nhất tôi có trong thư viện của mình là những cuốn người khác cho tôi mượn.

Anatole France

A mule will labor ten years willingly and patiently for you, for the privilege of kicking you once.

Một con la sẽ sẵn lòng lao động mười năm kiên nhẫn, chỉ để có được đặc quyền đá bạn một lần.

William Faulkner

The fear of death is the most unjustified of all fears, for there's no risk of accident for someone who's dead.

Sợ chết là nỗi sợ hãi phi lý nhất, vì người đã chết chẳng còn nguy cơ bị tai nạn.

Albert Einstein

Gravitation is not responsible for people falling in love.

Lực hấp dẫn không chịu trách nhiệm cho việc con người ta yêu nhau.

Albert Einstein

A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?

Có một câu hỏi đôi khi khiến tôi thấy mơ hồ: Tôi điên hay người khác điên?

Albert Einstein

True humor springs not more from the head than from the heart. It is not contempt; its essence is love. It issues not in laughter, but in still smiles, which lie far deeper.

Tính hài hước thực sự đến từ cái đầu không nhiều hơn đến từ con tim. Đó không phải là sự khinh miệt, tinh túy của nó là tình yêu thương. Nó không nhắm tới tiếng cười to mà nhắm tới những nụ cười yên lặng, thứ sâu sắc hơn nhiều.

Thomas Carlyle

If I decide to be an idiot, then I'll be an idiot on my own accord.

Nếu tôi định làm thằng ngu thì tôi sẽ làm thằng ngu vì chính tôi tự nguyện.

Johann Sebastian Bach

I have come to the conclusion that one useless man is a disgrace, that two become a lawfirm, and that three or more become a congress.

Tôi đã đi đến kết luận rằng một người đàn ông vô dụng là sự hổ thẹn, hai người trở thành một công ty luật, và ba người hay nhiều hơn sẽ trở thành quốc hội.

John Adams

Behind every successful man stands a surprised mother-in-law.

Đằng sau mỗi người đàn ông thành công đều có một bà mẹ vợ ngạc nhiên.

Voltaire

There is no sadder sight than a young pessimist.

Chẳng có cảnh nào đáng buồn hơn là thấy một người trẻ tuổi bi quan.

Mark Twain

How could youths better learn to live than by at once trying the experiment of living?

Những người trẻ tuổi học sống thế nào bằng ngay lập tức thử trải nghiệm cuộc sống?

Henry David Thoreau

If you young fellows were wise, the devil couldn't do anything to you, but since you aren't wise, you need us who are old.

Nếu những người trẻ tuổi các anh có sự khôn ngoan, ác quỷ chẳng làm gì được các anh, nhưng vì các anh không khôn ngoan, các anh cần đến người già chúng tôi.

Martin Luther

There is a fountain of youth: it is your mind, your talents, the creativity you bring to your life and the lives of people you love. When you learn to tap this source, you will truly have defeated age.

Có dòng suối của tuổi trẻ: nó ở trong tâm trí bạn, tài năng của bạn, sự sáng tạo bạn mang đến cho đời và cuộc sống của những người bạn yêu. Khi bạn học được cách lấy nước từ nguồn này, bạn sẽ thực sự đánh bại tuổi tác.

Sophia Loren

Allow children to be happy in their own way, for what better way will they find?

Hãy để trẻ em vui sướng theo cách riêng của chúng, vì chúng liệu có thể tìm được cách nào hay hơn không?

Samuel Johnson

Forty is the old age of youth; fifty the youth of old age.

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ; năm mươi là tuổi trẻ của lớp già.

Victor Hugo

If boyhood and youth are but vanity, must it not be our ambition to become men?

Nếu thời niên thiếu và tuổi trẻ còn là thứ gì khác ngoài hư ảo, thì chẳng lẽ đó không phải là tham vọng trưởng thành sao?

Vincent Van Gogh

Passion rebuilds the world for the youth. It makes all things alive and significant.

Đam mê tái tạo thế giới cho tuổi trẻ. Nó khiến mọi thứ trở nên sống động và đáng kể.

Ralph Waldo Emerson

I live in that solitude which is painful in youth, but delicious in the years of maturity.

Tôi sống với sự cô đơn đau đớn trong tuổi trẻ nhưng lại ngọt ngào trong những năm tháng trưởng thành.

Albert Einstein

The duty of youth is to challenge corruption.

Nhiệm vụ của tuổi trẻ là thách thức tham nhũng.

Kurt Cobain

Friendship is a treasured gift, and every time I talk with you I feel as if I’m getting richer and richer.

Tình bạn là món quà quý giá và mỗi khi tôi nói chuyện với bạn, tôi cảm thấy mình trở nên giàu có hơn.

Anonymous

A friend is like the north star, you look to them when you lose your way.

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bị lạc lối.

Anonymous

Never explain; your real friends don't need it, and your enenmys won't believe you anyways.

Đừng bao giờ giải thích; bạn bè thật sự không cần nghe, còn kẻ thù đằng nào chúng cũng chẳng tin.

Anonymous

Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget.

Bạn tốt khó tìm, khó rời xa, và không thể nào quên được.

Anonymous

Friendship is like sound health, the value of it is seldom known until it is lost.

Tình bạn giống như dồi dào sức khoẻ, giá trị của nó ít được nhận ra cho tới khi nó đã bị đánh mất.

Anonymous