× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Nói lái tên Nói lái tên

Nói lái tên dùng để troll / khen đứa bạn thân :))

THU
Thu phê - phu thê
Thu tầy - thầy tu - thù tây
Thu dần - dân thù
Thu xế - xu thế
Thu tân - tu thân
Dượng Thu - thượng du
Thu phất - thất phu
Thu cúc - thúc c*
Thu đạm - tham đ*
Thu dẫm - thủ d*m
Thu cuối - thúi c*

Admin

LÂM
Lâm tương - lương tâm
Lâm tao - lao tâm
Lâm điều - đâm liều
Lâm tinh - tâm linh
Lâm xược - xâm lược
Lâm thồn - thâm l**
Lâm vào đồn - đâm vào l**

Admin

THẮM
Thắm muối - mắm thúi
Thắm nóp - nắm thóp
Thắm lan - than lắm
Thắm lối - thối lắm
Thắm lốn - thốn lắm
Lỡ thồn lỡ thắm - thở l** thở lắm

Admin

HƯNG
Hưng cáo - cao hứng
Hưng trối - trứng hôi
Hưng đéo - heo đứng
Hưng náy - hay n*ng
Hưng néo - heo n*ng
Hưng phấn - hứng ph*n
Hưng tính - hứng t*nh
Hưng nám - ham n*ng

Admin

MỸ
Mỹ qua - ma quỷ
Mỹ ngáp - nghỉ mát
Mỹ vô - vĩ mô
Mỹ tụi mình - tỷ muội mình
Mỹ nhàn - màng nhĩ
Mỹ đê - mê đ*
Mỹ đệ mày - đ* mệ mày

Admin

VƯƠNG
Vương hết thở - hở vết thương
Vương kị - cương vị
Vương gỡ - gương vỡ
Vương chăn - văn chương
Vương thụ - thương vụ
Vương hị - hương vị
Vương dật - dương v*t
Vương đang cú - vú đang cương - c* đang vướng

Admin

NAM
Nam hói - ham nói
Nam hứng - ham n*ng

Admin

DUNG
Dung tru - trung du
Dung hử - hung dữ
Dung Trang - trung gian
Cẩm Dung - cũng dâm
Dung dập - dâm dục
Dung tái - tung d*i

Admin

NGUYỆT
Nguyệt đã từng yêu - ngừng yêu đã tuyệt
Nguyệt tệ - tuyệt nghệ
Nguyệt tu - tuyệt ngu

Admin

CHIẾN
Chiến cứng - chứng kiến
Chiến túy - chí tuyến
Chiến im - chim yến
Chú thợ điện - Chiến thợ đ*
Chiến xong thịt - Ch** xong thiến
Chiến đi bó - biến đi ch*
Chiến đo -...
Chiến thó -...

Admin

THỊNH
Thịnh điên - thiên định
Thịnh đẩm - thẩm định
Thịnh tanh - thanh tịnh
Thịnh nần - nịnh thần
Thịnh tu - thụ tinh
Thịnh tân - tịnh thân

Admin

PHÚC
Phúc báp - bút pháp
Phúc thụ - thúc phụ
Phúc xạm - xúc phạm
Phúc báp - bút pháp
Phúc xích xế - xúc xích phế
Phúc xân - xúc ph*n

Admin

QUÂN
Quân nhí - quý nhân
Quân dê - dân quê
Quân nhả - nhân quả
Quân phiền - phân quyền
Quân ra tình - t*nh ra quần

Admin

VY
Vy phương - vương phi
Vy dật - di vật
Vy la - va li
Vy đề - đi về
Vy đắng - đi vắng
Vy đào - đi vào
Vy téo - véo ti

Admin

MẠNH
Mạnh láu - máu lạnh
Mạnh lùa - mùa lạnh
Mạnh láy - máy lạnh
Mạnh lu bồn - bạnh ml
Mạnh lưu bon - bọn lưu manh

Admin

MAI
Mai khạc - khai mạc
Mai khỏe - khoe mãi
Mai gắt - gai mắt
Mai khôn - khoai môn
Mai láu - máu lai
Mai trám - mám trai
Mai dế - mê d*i
Mai dói - moi d*i

Admin

ĐỨC
Đức thánh - Đánh thức
Đức thẳng - Đẳng thức
Đức tha - Đa thức
Đức nhít - nhứt đít
Đức cống - Đống c*t
Đức cạp - Đạp c*t
Đức cốp - Đốp c*t
Đức cái - c*t đ*i
Đức toàn cầu - Đầu toàn c*t

Admin

KIÊN
Kiên thổ - Thiên cổ
Kiên thơ - Thiên cơ
Kiên thung - Thiên cung
Kiên dơ - Cơ duyên
Kiên ninh - Kinh niên
Kiên vứt -> Viên c*t
Kiên mặc -> C** miên

Admin


Tú phỉ - Tỉ phú
Điệp Liên Tú - Đ* liên tiếp
Tú vo - V* to
Tú đội - Tối đ*
Tú đợi - Tới đ*
Tú com - Tóm c*
Tú vóm - Tóm v*
Tú bi - Bú t*

Sưu tầm

TIẾN
Tiến zé - Té giếng
Tiến thự - Tự thiến
Tú thợ điện - Tiến thợ đ*

Admin

NGỌC
Ngọc hu hu - học ngu ngu
Ngọc thực - thọc ng**
Ngọc cắc - *** ngóc

Sưu tầm

PHÚ
Phú cáp - cú pháp
Phú chù - phù chú
Cao Đại Phú - c* đại pháo
Vanh Phú - phanhh v*
Phú bò - bú ph*

Admin

TÂM
Tâm già - dâm tà
Tâm thi - ti thâm
Thím Tâm - thâm tím
Chấm to - chó Tâm
Tưng nấm - Tâm n*ng

Admin

YẾN
Yến con đa - á con điên
Yến cô ta (Kota) - á cô tiên

Admin