× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Nói lái tên Nói lái tên

Nói lái tên dùng để troll / khen đứa bạn thân :))

PHƯƠNG
Vy Phương - vương phi
Phương thì - phi thường
Phương trì - phi trường
Phương trô - phô trương
Phương tùng - tương phùng
Phương trên giàng - phang trên giường
Phương tò - tương ph*
Phương yêu thụ - phụ yêu thương

Admin

THANH
Thanh dành - thành danh
Thanh diếp - danh thiếp
Thanh chủ - tranh thủ
Thần Thanh - thành thân
Face Thanh - phanh thây
Thanh túi - tanh thúi
Thâm canh - Thanh câm
Khung thành - Thanh khùng

Admin

LAN
Lan quạt - lạc quan
Lai quại - quan lại
Lan như - lư nhang
Lan giận - gian lận
Lan bưu - lưu ban
Lan dao - gian lao
Lan điện - luyện đan
Lan gớn - gan lớn
Lan ghì - gan lì
Vay Lan nặng lãi - van lạy nâng lãi

Admin

QUÝ
Quý biết - bí quyết
Quý triết - quyết trí
Quý dại - quái dị
Quý lãng - quản lý
Quý khản - khí quản
Quý quãi - quỷ quái
Quý khuyển - khí quyển
nghiệt Quý - nghị quyết

Admin

NHUNG
Ý Trân Nhung - Ý trung nhân
Nhung mua trà - nhà mua chung
Nhung gian - dung nhan

Admin

KIỆT
Kiệt viều - việt kiều
Kiệt bá - cá biệt
Kiệt bích - biệt kích
Kiệt tự - cự tuyệt
Kiệt lê - liệt kê
Kiệt ngay - cay nghiệt
Kiệt lặc - c*c liệt
Kiệt thanh năng - c*c thanh niên

Admin

GIANG
Hòa Giang - hoàng gia
Giang sầu - sang giàu
Giang trả - giả trang (cải trang)
Giang ta - tang gia
Giang đẫm - dâm đảng
Giang trên phường - phang trên giường
Quế lão Giang - quán lão dê

Admin

NHI
Mẫn Nhi - mĩ nhân
Vẫn Nhi - vĩ nhân
Nhi sã - nha sĩ
Nhi giận - dị nhân
Nhi tránh - nhanh trí
Nhi tiên trà - nhà tiên tri
Nhi diễn - dĩ nhiên
Nhi téo - Nhéo ti

Admin

LINH
Linh miên - liên minh
Linh bực - binh lực
Linh đển - lên đỉnh
Linh sát sò - lò sát sinh
Linh sí yếu - sinh lý yếu
Tạ trùng linh - t*nh trùng lạ
Linh có cồn - l** có k***
Linh tiếm - liếm t***

Admin


Vũ kiếm - kiểm v*
Vũ đại - vãi đ*
Vũ ka - vã k*
Vũ cơ - vỡ c*
Vũ vố - vỗ v*

Admin

TRÂN
Chú Trân - trú chân
Ả Trân - trả ân
Trân y - Tri ân
Trân dí - dân trí
Trân quang - quân trang
Trân đạp phanh - tranh đạp phân
Trân tới chơi bời - bơi tới chân trời

Admin

DƯƠNG
Dương trần - dân trường
Dương lân - lương dân
Dương cây - dây cương
Cẩm Dương - cưỡng dâm
Dương hết trề - dê hết trường
Dương có thể - dê có thưởng

Admin

THÁI
Thái sống - thống soái
Thái tế - tái thế
Thái ân - thân ái
Thái quai - quái thai
Thái dinh - dính thai
Thái khang - kháng thai
Thái tui - thúi tai
Thái dâm - thâm d**
Thái dọc - thọc d**
Thái dúi - thúi d**
Thái dối - thối d**
Thái giếng - thiến d**

ngọt

NGÂN
Ngân nhệ - nghệ nhân
Ngân dư - ngư dân
Ngân du - ngu dân
Ngân tử - tân ngữ
Ngân đù - ng* đ**
Ngân *a - Ân nghĩa

Admin

TOÀN
Toàn đập - tập đoàn
Toàn điểu - tiểu đoàn
Toàn đỉnh - tỉnh đoàn
Toàn hục - hoàn tục
Toàn *ụ - đoàn tụ
Toàn hinh - tinh hoàn

Admin

DŨNG
Dũng chị - dị chủng
Dũng chiệt - diệt chủng
Dũng khú - dú khủng
Dũng khái - d*i khủng
Dũng lái - lủng d*i

Admin

VINH
Vinh long - vong linh
Vinh tồ - vô tình
Vinh sô - vô sinh
Vinh sệ - vệ sinh
Vinh lị - linh vị
Vinh tệ - vệ tinh
Vinh ti - tinh vi
Vinh bệ xăng - băng vệ sinh (from: Nhựt vinh)

Admin

QUYÊN
Quyên nhả - quả nhiên
Quyên ngán - nguyên quán
Ứ Lan Quyên - ứ liên quan
Quyên kiếp nhân dã - quả kiếp nhân duyên
Quyên van 2 họ - quan viên 2 họ
Quyên thi - quy thiên
Quyên ty - quy tiên
Quyên kiết - kiên quyết
Quyên lân - liên quân

Admin

ĐẠT
Bánh Đạt - đánh bạc
Đạt mời - mạt đời
Đạt ben - đen bạc
Đạt bạm - đạm bạc
Đạt là - lạc đà - Đà Lạt
Đạt lề - lạc đề
Đạt nhạo - đạo nhạc
Đạt phền - phạt đền
Đạt quyện - quạt điện
Đạt thầu - thoạt đầu
Đạt bề - đề bạt
Đạt 09 - Đ.. ko chán
Đạt 1 lít - Đ... 1 lát
Đạt triệu phú - Đ... triệu phát
Đạt tao nhĩ - Đ... tao nhã
Đạt tung phịt - Đ... tung phát
Đạt em Phúc - Đ... em phát
Đạt xả lín - Đ... xả láng
Đạt mê min - Đ... mê man
This is Đạt - That is Đ...
Master Đạt - Mát tơ Đ...

Độc Phong Lâm

ĐẠI
Đại diên - điên dại
Đại học - độc hại
Đại bồi - đồi bại
Đại thiện - điện thoại
Đại thối - đối thoại
Đại ly - đi lại
Đại lứng - đứng lại
Đại cô cầu bộc - độc cô cầu bại
Đại đế - đệ đ*i
Vũ Đại - vãi đ*
Đại du - đ* dai
Đại chỗ dấp - đập chỗ d*i - dập chỗ đ*i

Admin

KHANG
Khang trẩu - khẩu trang
Khang lai - khoai lang
Khang hai - khai hoang
Khang quách - khách quan
Thái Khang - kháng thai
Gian khổ - giỗ Khang
Khang chơi dông - không chơi gian
Khang được phong - không được phang

Admin

TUẤN
Quấn hút cỏ tí - Tuấn hút cỏ quý
Tuấn đập Huy - Đi tập huấn
Tuấn búng - bấn túng
Tuấn chửi - tưới chuẩn

Admin

THU
Thu phê - phu thê
Thu tầy - thầy tu - thù tây
Thu dần - dân thù
Thu xế - xu thế
Thu tân - tu thân
Dượng Thu - thượng du
Thu phất - thất phu
Thu cúc - thúc c*
Thu đạm - tham đ*
Thu dẫm - thủ d*m
Thu cuối - thúi c*

Admin

LÂM
Lâm tương - lương tâm
Lâm tao - lao tâm
Lâm điều - đâm liều
Lâm tinh - tâm linh
Lâm xược - xâm lược
Lâm thồn - thâm l**
Lâm vào đồn - đâm vào l**

Admin

THẮM
Thắm muối - mắm thúi
Thắm nóp - nắm thóp
Thắm lan - than lắm
Thắm lối - thối lắm
Thắm lốn - thốn lắm
Lỡ thồn lỡ thắm - thở l** thở lắm

Admin

HƯNG
Hưng cáo - cao hứng
Hưng trối - trứng hôi
Hưng đéo - heo đứng
Hưng náy - hay n*ng
Hưng néo - heo n*ng
Hưng phấn - hứng ph*n
Hưng tính - hứng t*nh
Hưng nám - ham n*ng

Admin

PHÚC
Phúc thụ - thúc phụ
Phúc xạm - xúc phạm
Phúc báp - bút pháp
Phúc xân - xúc ph*n

Admin

MỸ
Mỹ qua - ma quỷ
Mỹ ngáp - nghỉ mát
Mỹ vô - vĩ mô
Mỹ tụi mình - tỷ muội mình
Mỹ nhàn - màng nhĩ
Mỹ đê - mê đ*
Mỹ đệ mày - đ* mệ mày

Admin

VƯƠNG
Vương hết thở - hở vết thương
Vương kị - cương vị
Vương gỡ - gương vỡ
Vương chăn - văn chương
Vương thụ - thương vụ
Vương hị - hương vị
Vương dật - dương v*t
Vương đang cú - vú đang cương - c* đang vướng

Admin

NAM
Nam hói - ham nói
Nam hứng - ham n*ng

Admin