× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Nói lái tên Nói lái tên

Nói lái tên dùng để troll / khen đứa bạn thân :))

THÁI
Thái sống - thống soái
Thái tế - tái thế
Thái ân - thân ái
Thái quai - quái thai
Thái dinh - dính thai
Thái khang - kháng thai
Thái tui - thúi tai
Thái dâm - thâm d**
Thái dọc - thọc d**
Thái dúi - thúi d**
Thái dối - thối d**
Thái giếng - thiến d**

ngọt

NGÂN
Ngân nhệ - nghệ nhân
Ngân dư - ngư dân
Ngân du - ngu dân
Ngân tử - tân ngữ
Ngân đù - ng* đ**
Ngân *a - Ân nghĩa

Admin

TOÀN
Toàn đập - tập đoàn
Toàn điểu - tiểu đoàn
Toàn đỉnh - tỉnh đoàn
Toàn hục - hoàn tục
Toàn *ụ - đoàn tụ
Toàn hinh - tinh hoàn

Admin

DŨNG
Dũng chị - dị chủng
Dũng chiệt - diệt chủng
Dũng khú - dú khủng
Dũng khái - d*i khủng
Dũng lái - lủng d*i

Admin

VINH
Vinh tồ - Vô tình
Vinh sô - Vô sinh
Vinh sệ - Vệ sinh
Vinh lị - Linh vị
Vinh tệ - Vệ tinh
Vinh ti - Tinh vi
Vinh bệ xăng - băng vệ sinh (from: Nhựt vinh)

Admin

QUYÊN
Quyên nhả - quả nhiên
Quyên ngán - nguyên quán
Ứ Lan Quyên - ứ liên quan
Quyên kiếp nhân dã - quả kiếp nhân duyên
Quyên van 2 họ - quan viên 2 họ
Quyên thi - quy thiên
Quyên ty - quy tiên
Quyên kiết - kiên quyết
Quyên lân - liên quân

Admin

ĐẠT
Bánh Đạt - đánh bạc
Đạt mời - mạt đời
Đạt ben - đen bạc
Đạt bạm - đạm bạc
Đạt là - lạc đà - Đà Lạt
Đạt lề - lạc đề
Đạt nhạo - đạo nhạc
Đạt phền - phạt đền
Đạt quyện - quạt điện
Đạt thầu - thoạt đầu
Đạt bề - đề bạt
Đạt 09 - Đ.. ko chán
Đạt 1 lít - Đ... 1 lát
Đạt triệu phú - Đ... triệu phát
Đạt tao nhĩ - Đ... tao nhã
Đạt tung phịt - Đ... tung phát
Đạt em Phúc - Đ... em phát
Đạt xả lín - Đ... xả láng
Đạt mê min - Đ... mê man
This is Đạt - That is Đ...
Master Đạt - Mát tơ Đ...

Độc Phong Lâm

ĐẠI
Đại diên - điên dại
Đại học - độc hại
Đại bồi - đồi bại
Đại thiện - điện thoại
Đại thối - đối thoại
Đại ly - đi lại
Đại lứng - đứng lại
Đại cô cầu bộc - độc cô cầu bại
Đại đế - đệ đ*i
Vũ Đại - vãi đ*
Đại du - đ* dai
Đại chỗ dấp - đập chỗ d*i - dập chỗ đ*i

Admin

KHANG
Khang trẩu - khẩu trang
Khang lai - khoai lang
Khang hai - khai hoang
Khang quách - khách quan
Thái Khang - kháng thai
Gian khổ - giỗ Khang
Khang chơi dông - không chơi gian
Khang được phong - không được phang

Admin

TUẤN
Quấn hút cỏ tí - Tuấn hút cỏ quý
Tuấn đập Huy - Đi tập huấn
Tuấn búng - bấn túng
Tuấn chửi - tưới chuẩn

Admin

GIANG
Giang sầu - sang giàu
Giang trả - giả trang (cải trang)
Giang ta - tang gia
Giang đẫm - dâm đảng
Giang trên phường - phang trên giường
Quế lão Giang - quán lão dê

Admin

THU
Thu phê - phu thê
Thu tầy - thầy tu - thù tây
Thu dần - dân thù
Thu xế - xu thế
Thu tân - tu thân
Dượng Thu - thượng du
Thu phất - thất phu
Thu cúc - thúc c*
Thu đạm - tham đ*
Thu dẫm - thủ d*m
Thu cuối - thúi c*

Admin

LÂM
Lâm tương - lương tâm
Lâm tao - lao tâm
Lâm điều - đâm liều
Lâm tinh - tâm linh
Lâm xược - xâm lược
Lâm thồn - thâm l**
Lâm vào đồn - đâm vào l**

Admin

THẮM
Thắm muối - mắm thúi
Thắm nóp - nắm thóp
Thắm lan - than lắm
Thắm lối - thối lắm
Thắm lốn - thốn lắm
Lỡ thồn lỡ thắm - thở l** thở lắm

Admin

HƯNG
Hưng cáo - cao hứng
Hưng trối - trứng hôi
Hưng đéo - heo đứng
Hưng néo - heo n*ng
Hưng phấn - hứng ph*n
Hưng tính - hứng t*nh
Hưng nám - ham n*ng

Admin

PHÚC
Phúc thụ - thúc phụ
Phúc xạm - xúc phạm
Phúc báp - bút pháp
Phúc xân - xúc ph*n

Admin

MỸ
Mỹ qua - ma quỷ
Mỹ ngáp - nghỉ mát
Mỹ vô - vĩ mô
Mỹ tụi mình - tỷ muội mình
Mỹ nhàn - màng nhĩ
Mỹ đê - mê đ*
Mỹ đệ mày - đ* mệ mày

Admin

VƯƠNG
Vương hết thở - hở vết thương
Vương kị - cương vị
Vương gỡ - gương vỡ
Vương chăn - văn chương
Vương thụ - thương vụ
Vương hị - hương vị
Vương dật - dương v*t
Vương đang cú - vú đang cương - c* đang vướng

Admin

NAM
Nam hói - ham nói
Nam hứng - ham n*ng

Admin

DUNG
Dung tru - trung du
Dung hử - hung dữ
Dung Trang - trung gian
Cẩm Dung - cũng dâm
Dung dập - dâm dục
Dung tái - tung d*i

Admin

NGUYỆT
Nguyệt đã từng yêu - ngừng yêu đã tuyệt
Nguyệt tệ - tuyệt nghệ
Nguyệt tu - tuyệt ngu

Admin

CHIẾN
Chiến cứng - chứng kiến
Chiến túy - chí tuyến
Chiến im - chim yến
Chú thợ điện - Chiến thợ đ*
Chiến xong thịt - Ch** xong thiến
Chiến đi bó - biến đi ch*
Chiến đo -...
Chiến thó -...

Admin

THỊNH
Thịnh điên - thiên định
Thịnh đẩm - thẩm định
Thịnh tanh - thanh tịnh
Thịnh nần - nịnh thần
Thịnh tu - thụ tinh
Thịnh tân - tịnh thân

Admin

PHÚC
Phúc báp - bút pháp
Phúc thụ - thúc phụ
Phúc xạm - xúc phạm
Phúc xích xế - xúc xích phế
Phúc xân - xúc ph*n

Admin

QUÂN
Quân nhí - quý nhân
Quân dê - dân quê
Quân nhả - nhân quả
Quân phiền - phân quyền
Quân ra tình - t*nh ra quần

Admin

VY
Vy phương - vương phi
Vy dật - di vật
Vy la - va li
Vy đề - đi về
Vy đắng - đi vắng
Vy đào - đi vào
Vy téo - véo ti

Admin

MẠNH
Mạnh láu - máu lạnh
Mạnh lùa - mùa lạnh
Mạnh láy - máy lạnh
Mạnh lu bồn - bạnh ml
Mạnh lưu bon - bọn lưu manh

Admin

MAI
Mai khạc - khai mạc
Mai khỏe - khoe mãi
Mai gắt - gai mắt
Mai khôn - khoai môn
Mai láu - máu lai
Mai trám - mám trai
Mai dế - mê d*i
Mai dói - moi d*i

Admin

ĐỨC
Đức thánh - Đánh thức
Đức thẳng - Đẳng thức
Đức tha - Đa thức
Đức nhít - nhứt đít
Đức cống - Đống c*t
Đức cạp - Đạp c*t
Đức cốp - Đốp c*t
Đức cái - c*t đ*i

Admin

NHI
Mẫn Nhi - Mĩ nhân
Nhi tiên trà - Nhà tiên tri
Nhi téo - Nhéo ti

Admin