× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Nói lái tên Nói lái tên

Nói lái tên dùng để troll / khen đứa bạn thân :))

THẮM
Thắm muối - mắm thúi
Thắm nóp - nắm thóp
Thắm lan - than lắm
Thắm lối - thối lắm
Thắm lốn - thốn lắm
Lỡ thồn lỡ thắm - thở l** thở lắm

Admin