× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Giúp đỡ Giúp đỡ

Đã giúp tôi lúc hoạn nạn... thì chuyện của bạn cũng là của tôi.