× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Danh ngôn song ngữDanh ngôn song ngữ

I never think of the future - it comes soon enough.

Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới tương lai - nó luôn luôn đến đủ sớm.

Albert Einstein