× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Danh ngôn song ngữDanh ngôn song ngữ

We aim above the mark to hit the mark.

Phải nhắm trên hồng tâm để trúng hồng tâm.

Ralph Waldo Emerson