× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Danh ngôn song ngữDanh ngôn song ngữ

The first wealth is health.

Tài sản đầu tiên là sức khỏe.

Ralph Waldo Emerson