× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Danh ngôn song ngữDanh ngôn song ngữ

Truth is the most valuable thing we have. Let us economize it.

Sự thật là thứ quý giá nhất chúng ta có. Hãy tiết kiệm nó.

Mark Twain