× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Danh ngôn song ngữDanh ngôn song ngữ

Injustice in the end produces independence.

Tận cùng của sự bất công sẽ tạo ra độc lập.

Voltaire