× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Danh ngôn song ngữDanh ngôn song ngữ

Words are also actions, and actions are a kind of words.

Ngôn từ cũng là hành động, và hành động cũng là một loại ngôn từ.

Ralph Waldo Emerson