× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Danh ngôn song ngữDanh ngôn song ngữ

It is difficult to free fools from the chains they revere.

Rất khó để giải phóng những kẻ ngu xuẩn ra khỏi thứ xiềng xích mà họ tôn thờ.

Voltaire