× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Danh ngôn song ngữDanh ngôn song ngữ

Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

Không gì nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

La Fontaine